Στάδιο Δ’: Σχέδιο δράσης

Βάσει των συμπερασμάτων της διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις πηγές χρηματοδότησης, εκπονείται σχέδιο δράσης και προϋπολογισμού, με λεπτομερή σύνοψη των μέτρων, των προτεραιοτήτων και των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης, ως προϋποθέσεις για την ομαλή εφαρμογή τους. Ευρεία συμφωνία από τους αρμόδιους λήψης αποφάσεων και τους εμπλεκόμενους φορείς είναι απαιτητή για το τελικό σχέδιο.