Στάδιο Γ’: Σχεδιασμός μέτρων

Μετά τον καθορισμό της Στρατηγικής για την Κινητικότητα, ακολουθεί η θέσπιση στόχων σχεδισμού οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι, προσδιορίζονται χρονικά και είναι μετρήσιμοι, δηλαδή είναι εφικτή μια προσεγγιστική εκτίμηση της εκπλήρωσής τους.

Στην περίπτωση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Φλώρινας, οι στόχοι παρουσιάζονται στον ακόλουθο ΣΥΝΔΕΣΜΟ

Η ικανοποίηση των παραπάνω στόχων που έχουν προκαθοριστεί μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με κατάλληλα επιλεγμένα μέτρα. Ο προσδιορισμός των μέτρων (και των πακέτων μέτρων) αποτελεί ορόσημο στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Για την επιλογή τους λαμβάνεται υπόψη ο διάλογος με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς, η αντίστοιχη εμπειρία πόλεων με ανάλογο πολιτικό πλαίσιο, η διασφάλιση ότι τα μέτρα ανταποκρίνονται σε υλοποιήσιμο κόστος και ότι αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι συνέργιες μεταξύ των μέτρων.

Το στάδιο αυτό βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης. Η ομάδα εργασίας προχώρησε σε εξειδίκευση/χωροθέτηση σε χάρτη των προτεινόμενων μέτρων και καλεί φορείς και πολίτες, στο πλαίσιο της συμμετοχικής διαδικασίας της 3ης διαβούλευσης, να τοποθετηθούν επί αυτών.

Επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο μεταφέρεστε στην σελίδα Διαβούλευσης όπου μπορείτε να δείτε όλα τα προτεινόμενα μέτρα, ομαδοποιημένα ανά κατηγορία παρεμβάσεων και χωροθετημένα σε χάρτη. Στην ίδια σελίδα μπορείτε να τοποθετηθείτε επί των μέτρων μέσω της ειδικής πλατφόρμας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ – ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ