Στάδιο Γ’: Ανάπτυξη πακέτου μέτρων

Η ικανοποίηση των στόχων που έχουν προκαθοριστεί μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με κατάλληλα επιλεγμένα μέτρα. Ο προσδιορισμός των μέτρων (και των πακέτων μέτρων) αποτελεί ορόσημο στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Για την επιλογή τους λαμβάνεται υπόψη ο διάλογος με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς, η αντίστοιχη εμπειρία πόλεων με ανάλογο πολιτικό πλαίσιο, η διασφάλιση ότι τα μέτρα ανταποκρίνονται σε υλοποιήσιμο κόστος και ότι αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι συνέργιες μεταξύ των μέτρων. Ουσιαστικά, σε αυτό το στάδιο, τα μέτρα καθορίζονται ως απαντήσεις στα ερωτήματα: τι, πώς, πού και πότε;