Στάδιο Β’: Όραμα και προτεραιότητες

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διαβούλευσης, της ανάλυσης της υφιστάμενης και της μελλοντικής κατάστασης (χωρίς παρεμβάσεις) και αφού ληφθεί υπ’ όψη η γνώμη των πολιτών, όπως διατυπώνεται στα ερωτηματολόγια,  αναπτύσσεται μια Στρατηγική για την Κινητικότητα.

Μια Στρατηγική οφείλει και πρέπει να περιλαμβάνεις:

 • Ένα σαφώς ορισμένο κοινό όραμα
 • Μια στρατηγική κατεύθυνση του σχεδιασμού
 • Προτεραιότητες για την κινητικότητα

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της στρατηγικής, ο Δήμος προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπου παρουσιάστηκε ένα πρωταρχικό όραμα και τέθηκαν υπό συζήτηση εναλλακτικά σενάρια-κατευθύνσεις για την κινητικότητα. Παράλληλα, διεξήχθει και μια διαδικτυακή έρευνα σε πολίτες μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου με σκοπό την ενίσχυση της συλλογικότητας στην οριστικοποίησης της Στρατηγικής.

 • Τα πρακτικά της 2ης Διαβούλευσης με τους φορείς παρατίθενται ΕΔΩ

Στρατηγικής Κινητικότητας

Όραμα:

«Δήμος Φλώρινας: ένας Δήμος για όλους χωρίς εμπόδια και αποκλεισμούς, διασφαλίζοντας την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης και δίδοντας έμφαση στις ανθρώπινες μετακινήσεις με ποδήλατο και βάδισμα»
• Χωρίς εμπόδια αποκλεισμούς, ώστε να διασφαλίζεται η άνετη και ασφαλής μετακίνηση των ευάλωτων χρηστών της οδού
• Διασφαλίζοντας την οικονομική ανάπτυξη ώστε οι παρεμβάσεις να είναι αποδοτικές και να συμβάλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
• Διασφαλίζοντας την κοινωνική ανάπτυξη, ώστε στην επόμενη δεκαετία να βελτιωθούν οι συνθήκες μετακίνησης σε όλα τα μεταφορικά μέσα προκειμένου να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στην μετακίνηση
• Διασφαλίζοντας την περιβαλλοντική ανάπτυξη, ώστε η ποιότητα ζωής στην πόλη να βελτιωθεί με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον που αποτελεί γνώρισμα της πόλης

Στρατηγική Κατεύθυνση:

Προτεραιότητα στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό της πόλης με έμφαση στην εξυπηρέτηση ήπιων μορφών μετακίνησης, δηλαδή πεζών και ποδηλάτων, και στην εξασφάλιση της ίσης συμμετοχής στην κινητικότητα όλων των κοινωνικών ομάδων, προνοώντας παράλληλα για:
✓ Καλύτερη διαχείριση της στάθμευσης
✓ Αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας
✓ Βελτίωση της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών
✓ Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών

Προτεραιότητες Σχεδιασμού:

 1. Ενίσχυση υποδομών πεζής μετακίνησης
 2. Ενίσχυση υποδομών ποδηλάτων
 3. Αναβάθμιση συνθηκών οδικής ασφάλειας
 4. Βελτίωση διαχείρισης της στάθμευσης
 5. Βελτίωση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών
 6. Βελτίωση διαχείρισης της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
 7. Οργάνωση και διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών