ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη του σχεδίου. Το τρέχον στάδιο σημαίνεται με το εικονίδιο του λεωφορείου.

Στάδιο 1: Προετοιμασία του ΣΒΑΚ. Η ομάδα έργου του Δήμου ξεκίνησε τις διαδικασίες συλλογής πληροφορίων, αναγνώρισης των φορέων που σχετίζονται με τις μεταφορές και προγραμματισμού του ΣΒΑΚ.

Στάδιο 3: Ανάλυση Υφιστάμενου Σχεδιασμού: Στρατηγικά κείμενα, εθνικές & ευρωπαϊκές οδηγίες, τοπικά σχέδια και μελέτες.

Στάδιο 5: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης: Μετρήσεις κυκλοφοριακών μεγεθών και η ποιοτική αξιολόγηση των πεζοδρομίων, των πεζοδρόμων και των ποδηλατοδρόμων.

Στάδιο 7: Σενάρια Κινητικότητας: Αρχική διαμόρφωση των σεναρίων από την Ομάδα Έργου του Δήμου.

Στάδιο 8: 2η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου με την συμμετοχή των Φορέων και πολιτών. Ανάδειξη του καλύτερου μελλοντικού σεναρίου για την πόλη.

Στάδιο 9: Μέτρα Κινητικότητας: Αρχική διατύπωση των μέτρων κινητικότητας από την Ομάδα Έργου του Δήμου.

Στάδιο 10: 3η Θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου με την συμμετοχή των Φορέων και πολιτών. Συνδιαμόρφωση των μέτρων του ΣΒΑΚ.

Στάδιο 11: Εξειδίκευση του Σχεδίου, προγραμματισμός και διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του.

Υιοθέτηση του σχεδίου από τους φορείς και τους πολίτες