Α1_ Εμπλοκή πολιτών και φορέων στο σχεδιασμό της κινητικότητας

1_ Σημείωση στον χάρτη από πολίτες
2_ Συμμετοχή στην ανάλυση της σημερινής κατάστασης / Ερωτηματολόγιο πολιτών
3_ Η γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων και ο εντοπισμός των βασικών προβλημάτων και των ευκαιριών της υφιστάμενης κατάστασης